Váš nákupný košík je prázdny

Všeobecné obchodné podmienky

Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:
Predávajúci, prevádzkovateľ, držiteľ povolenia a zároveň miesto výkonu internetového výdaja :
INSPE, s.r.o.
Trojičné námestie 178/1
027 44 Tvrdošín
IČO: 36804851
DIČ: 2022418827
IČ DPH: SK 2022418827
- kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti P 62587160301
- Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 19212/L
Kontaktné údaje:
e-mail:  lekaren@lekareninspe.sk,
Tel: +421 43 5 322 341, +421 948 127 464
 
Kupujúci (Spotrebiteľ):
Kupujúcim sa rozumie v internetovej lekárni (ďalej len lekáreň)  zaregistrovaná fyzická plnoletá osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom lekárne.
 
Orgán dozoru , ktorý dohliada na internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok, ako aj na prevádzku kamennej lekárne:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv- Referát Žilina
PharmDr. Vilma Šulavíková
Mariánske námestie 5
010 01 Žilina
vilma.sulavikova@sukl.sk
+421-41-72 348 56
Legálnosť stánky je možné si overiť kliknutím na ikonku od ŠÚKL, ktorá sa nachádza na hlavnej stránke vpravo dolu.

Všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline
pre Žilinský kraj, ul. Predmestská 71, 011 79 Žilina,
tel. č.: 041/7632130, za@soi.sk
 
V ďalšom texte týchto Obchodných podmienok sa používajú nasledovné definície:
Zákon o liekoch: Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon o ochrane spotrebiteľa: Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
ZoOS PnD: Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Liek: liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií, sú registrované v Slovenskej republike a zároveň, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis
Zdravotnícka pomôcka: nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov
Doplnkový sortiment: najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky lekárne a cenu tohto tovaru,  spracovaný systémom lekárne.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno- predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v internetovej lekárni za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

Objednávka, uzatvorenie zmluvy
- Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.
- Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť, a pod. ), predovšetkým pri cene vyššej ako 150 eur, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne.
- V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, sa objednávka považuje za neplatnú.  Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- Možnosť stornovať objednávku je aj v prípade, že tovar z nejakého dôvodu nie je možné zabezpečiť (je nedostupný u dodávateľa, má výpadok u výrobcu,...)
- K vlastnému  uzavretiu kúpno- predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kúpna zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku.

Dodacie podmienky, termíny
- Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári lekárne.  - - - Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
- Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu v čo možno najkratšom čase po prijatí elektronickej objednávky. Štandardne do 1-3 dní a to aj vtedy ak je tovar uvedený ako na sklade.
- Máme aj kamennú prevádzku, takže tovar sa neustále hýbe. Systém internetovej lekárne nie je prepojený so systémom kamennej prevádzky. Tovar nám chodí 2x denne, takže robíme všetko preto, aby sa tovar dostal k vám v čo možno najkratšom možnom čase.
V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.
- Ak je objednávka uskutočnená v pracovných dňoch do 10. hodiny, je možné doručenie tovaru ešte v ten deň , ak je na sklade, poprípade nasledujúci deň (POZOR: platí len pre osobné expresné doručenie ).
V prípade víkendu (alebo sviatku) je tovar doručený prvý pracovný deň po víkende (alebo sviatku). Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia (viac ako 3 dni), o čom bude kupujúci informovaný prevádzkovateľom.
V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.
Ku každej zásielke bude daňový doklad odoslaný na vami uvedenú e-mailovú adresu. Tento doklad  slúži ako doklad o kúpe pre uplatnenie záruky, preto si ho dobre uschovajte pre prípad reklamácie.
 
Možnosti dopravy a platby
Kúpna cena ( vrátane DPH ) je splatná :  V prípade bankového prevodu a platby kartou je to vopred.
 Viac o možnostiach dopravy a platby nájdete v spodnej časti stránky v časti Informácie, prípadne TU

Záruka a nároky z vád

1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
2. Ak ide o použitý tovar, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
3. Pri tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.
4. Na žiadosť Kupujúceho Predávajúci  poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu alebo v reklame môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto článku. V záručnom liste určí Predávajúci  podmienky a rozsah tejto záruky.
6. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:
a. odovzdaním v prevádzke Predávajúceho  na adrese Trojičné námestie 178/1, 027 44 Tvrdošín, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,
b. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej (i) vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a (ii) písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Predávajúcemu  na adresu prevádzky Predávajúceho- INSPE,s.r.o., Trojičné námestie 178/1, 027 44 Tvrdošín.
7. Reklamačné podmienky a nároky z vád tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý nájdete TU.
8. Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby Predávajúci  kontaktuje Kupujúceho telefonicky, resp. e-mailom a tovar odosiela len so súhlasom Kupujúceho.
9. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis v prípade potreby poskytne Predávajúci na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
10. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
11. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci  ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci  bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie.
Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky

1.Kupujúci je oprávnený vrátiť Predávajúcemu liek alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky je Kupujúci povinný Predávajúcemu doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu liek alebo zdravotnícku pomôcku vracia.
2.Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej objednávky Kupujúceho Predávajúci dodal Kupujúcemu viac liekov alebo viac zdravotníckych pomôcok, potom platí, že Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktoré Kupujúci Predávajúcemu vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej objednávky Kupujúceho Predávajúci dodal Kupujúcemu okrem lieku alebo zdravotníckej pomôcky aj doplnkový sortiment.
Čiastočné odstúpenie od Kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou objednávkou si môže Kupujúci objednať aj viac liekov, resp. zdravotníckych pomôcok, ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.
3. Liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky,
ak zásielka obsahuje:
a. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
b. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
c. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
d. poškodený vnútorný obal lieku,
e. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,
f. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na faktúre.
4. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
a. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
b. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
c. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
d. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
e. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
5. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Kupujúcim z dôvodov uvedených v bodoch 3 a 4 tohto článku., vybaví Predávajúci výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za kúpnu cenu (a tiež súvisiace náklady, pokiaľ ich Kupujúci pri príslušnej objednávke zaplatil), ktorú Kuúpujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Predávajúcemu, vrátane nákladov na doručenie zásielky.
Predávajúci vracia sumu, ktorú Kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet Kupujúceho.
6. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky, musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou objednávky.
Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy kúpnu cenu, resp. jej časť (a tiež súvisiace náklady, pokiaľ ich Kupujúci pri príslušnej objednávke zaplatil ), ktorú Objednávateľ uhradil za tovar, ktorý je predmetom vrátenia.
7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Kupujúci doručil v lehote podľa bodu 3 a 4 na adresu Prevádzky Predávajúceho INSPE,s.r.o., Trojičné námestie 178/1, 027 44 Tvrdošín, liek alebo zdravotnícku pomôcku v stave, v akom ich prevzal, spolu s písomným oznámením podľa bodu 1 tohto článku.
Predávajúci je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.
V prípade, ak Predávajúci vyhodnotí odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Kupujúceho a vrátiť mu liek alebo zdravotnícku pomôcku.
8. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente

1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu (ak Kupujúci v jednej objednávke objednal okrem doplnkového sortimentu aj liek a/alebo zdravotnícku pomôcku –ďalej len „odstúpenie od Kúpnej zmluvy“) do 30 dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.
2. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a.  tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
3. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
4. Kupujúci  nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o:
a. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
b. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
c. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
5. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od zmluvy").
Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho (www.lekareninspe.sk)  v spodnej časti stránky v časti Informácie- nájdete aj TU.
6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu  najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku v bode 1.
7. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu  Predávajúcim  alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí Kúpnej zmluvy.
Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu (pozn.: zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety tohto bodu.
8. V prípade, že Kupujúci na odstúpenie od Kúpnej zmluvy využije formulár zverejnený na webovej stránke Predávajúceho, je tento povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Kupujúcemu potvrdenie.
9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
10. Predávajúci  je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
11. Predávajúci  nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
12. Ak bol na základe Kúpnej zmluvy tovar dodaný Kupujúcemu domov v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 9 tohto článku.
13. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci  nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 9 tohto článku  pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
14. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim  na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu Prevádzky Predávajúceho alebo osobne odovzdať len v Prevádzke Predávajúceho (INSPE,s.r.o., Trojičné námestie 178/1, 027 44 Tvrdošín.
15. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.
16. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
17. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

18. V prípade, že kupujúci zásielku odmietne prevziať a z takého dôvodu sa vráti spät ku predávajúcemu, bude kupujúcemu na účet vrátená suma za objednávku ponížená o vynaložené poštovné a úložné. Poštovné a úložné sú nákladom, ktorý vznikol predávajúcemu v dôsledku neprevzatia zásielky kupujúcim.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)
Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na lekaren@lekareninspe.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ internetovej lekárne týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovaru, zaobchádza v zmysle GDPR–nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2016/679 z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Viac o ochrane osobných údajov TU.

Záverečné a prechodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
Prípadné ďalšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese: lekaren@lekareninspe.sk
alebo na telefónnom čísle:  0948 127 464 v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00